Гыйив’ӄэв’нэӄу Кецайинаӈ Кеккетинынаӈ нэнв’эӈэтын округкэн гынунык Паланык

11.12.2020 08:58:57 (GMT+12)

Гыйив’ӄэв’нэӄу Кецайинаӈ Кеккетинынаӈ нэнв’эӈэтын округкэн гынунык Паланык
Ваны, тит антыгэватка калимитычг’ын гантывалэн 90 гэвэгиӈыкъет Корякский округ.

«Эӈг’элу лыӈылг’ытую юнэтылг’у Паланык! Эчги мытконв’аӈаллаӈын гыйив’ӄэв’ ӈыволг’ынаӈ корякский каличилитметгиӈын Кецайинаӈ Кеккетинынаӈ! Ег’атгиӈо келлаӈ мыев’ ыннин этгиӈын китыӈ йинг’ангытытков’ма Этог’ылв’ий муйик этонутэн! Гамгаг’уемтэв’илг’э, меӈиныйик лиги нэкулӈыӈын яноткэн чав’чывакалимитычг’ын Кеццай, нэегитэйки ынно - нытуйӄин, митг’айин, меӈинынэк кунг’уевэнӈынин чав’чываваят. Тыкопоздравляллаӈтык в’утин майӈыэтгиӈыкъет! В’утинэтэ мытконгыевалаӈ мучгин аӈг’алгиӈын муйик ёнаттомгынаӈ, меӈин янотыӈ ӈывой каличитык чененкечг’энан!,- эвыӈ О. Мохирева.

Кецай Кеккетын китыӈ яноткенано чав’чывакалимитычг’у, вэтатылг’ын партийный иччетык то итылг’ын Майӈытанӈычейик. Кецай Кеккетын гайтолэн 1918 гэвэгиӈык Тигильский районык,в’эемтайнык Конный. Калимитычг’ын ӈынвыӄ гымати тит йинтоӈвавык калечетгиӈо чененйеличг’энан то амъел йиныплэпавык чининкин йилыйил. Кецайинак калинин «Каликал калэйилӈаткэн» калэйтылг’ыйикыӈ, калинин опта нымэлӄинэв’ панэнатво чененйеличг’энан, эняннимэв’нэн каликалу Пушкинын то Чеховын. Еппы аӈвока Майӈытанӈычетгиӈын ынно вэтатэ виткукинэну инэллэчг’у округкен комсомолык. Ынно ейгучев’ӈи Ленинградык, то ӈанӄойиӈ нанӈивын танӈичейинвэтыӈ. Танӈычейма Орловско- Курский ванык Кецай унмык нэйитын то виг’и малавък.

Делитесь новостями Камчатки
в социальных сетях:

Свежие новости Камчатки, новости Петропавловска-Камчатского